Algemene voorwaarden van:
www.stokvisonline.nl.
nader te noemen stokvisonline 
1. ALGEMEEN

 1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 143/99 zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Stokvisonline vervallen.
 2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Stokvisonline schriftelijk (per E-mail) is bevestigd.
 3. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Rotterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
 4. Afspraken met personeel binden Stokvisonline niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 5. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Stokvisonline, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stokvisonline met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Stokvisonline een opdracht verstrekt, waren van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Stokvisonline is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Alle door Stokvisonline opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W en exclusief verpakkings- en verzendkosten rembourskosten en/of andere op de waren als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. De prijzen in de offertes(website)zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
 5. Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 6. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Stokvisonline gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, verzendkosten, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Stokvisonline kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Stokvisonline te voldoen.
 7. Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde waren voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen 24 uur door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Stokvisonline het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
 8. Indien opdrachtgever de waren niet binnen de sub 7 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de waren, voorzover deze niet door de verzekeraar van Stokvisonline worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

3. OPDRACHTEN

 1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Stokvisonline is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vijf driedagen na verzending van de opdracht(bestel)bevestiging zijn bezwaren schriftelijk (ofper e-mail) aan Stokvisonline kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Stokvisonline ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Stokvisonline zijn bevestigd.
 3. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Stokvisonline alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Stokvisonline zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 5. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Stokvisonline eerst na schriftelijke acceptatie.
 6. Indien in opdrachten of bevestigingen daarvan wordt gesproken over “kwaliteitsmaatstaf” wordt daarmee bedoeld de classificatie van waren overeenkomstig de gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserij-producten, gebaseerd op regelgeving van de Raad van de Europese Gemeenschap en de Nederlandse Warenwetgeving.
 7. Stokvisonline is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stokvisonline dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

4. LEVERINGEN /UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
 2. Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Stokvisonline, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
 3. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Stokvisonline enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Stokvisonline bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Stokvisonline schriftelijk is bevestigd.
 4. De door Stokvisonline te leveren waren reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Stokvisonline.
 5. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meer-kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Het aannemen van de waren door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.
 7. Alle leveringstijden worden door Stokvisonline steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Stokvisonline eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 8. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Stokvisonline kennis geeft, onverminderd het recht van Stokvisonline om binnen twee weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende waren alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Stokvisonline omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 9. Bij levering van grote partijen op afroep heeft Stokvisonline het recht 10% meer of minder te leveren. Gezien de enigszins wisselende productie is Stokvisonline in geval van geweekte stokvis op bestelling altijd gerechtigd 10% meer of minder te leveren.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

 1. De met Stokvisonline overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, wegvallen van onvervangbaar personeel, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering aan Stokvisonline door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der waren, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Stokvisonline van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 3. Ingeval van overmacht zal Stokvisonline daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Stokvisonline het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN

 1. Klachten zijn slechts met aantekening op de vrachtbrief binnen 24 uur na uitvoering van de opdracht mogelijk en dienen binnen 48 72? uur schriftelijk te worden bevestigd. Stokvisonline is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Stokvisonline als bindend. Zonder aantekening op de vrachtbrief zijn geen klachten mogelijk.
 2. Ondeugdelijkheden, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de waren- aan Stokvisonline worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende waren onverwijld dient te worden gestaakt.
 3. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 4. Opdrachtgever zal alle door Stokvisonline voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Stokvisonline in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 5. Indien Stokvisonline een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken waren kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 6. Stokvisonline aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 7. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Stokvisonline niet; met name zal Stokvisonline in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht; evenmin is Stokvisonline aansprakelijk voor het eventuele bederf van bederfelijke waren.

7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Stokvisonline generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voor zover deze schade het bedrag van de door Stokvisonline te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.
 2. Opdrachtgever is gehouden Stokvisonline schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Stokvisonline instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.
 3. Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
 4. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Stokvisonline, is Stokvisonline niet aansprakelijk.
 5. Stokvisonline kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor welke schade dan ook ontstaan door niet levering van (geweekte) stokvis onder meer indien de mislukking van de productie te wijten is aan klimatologische omstandigheden.
 6. Uitdrukkelijk aanvaardt Stokvisonline geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade aan de geleverde goederen indien deze worden opgeslagen zonder dat de juiste klimatologische omstandigheden zijn gehandhaafd.
 7. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en stokvisonline, of tussen stokvisonline en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en stokvisonline, is stokvisonline niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door stokvisonline.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van de te leveren waren gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Stokvisonline verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
 2. Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde waren behoudt Stokvisonline -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze waren zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Stokvisonline zouden worden onttrokken.
 3. Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde waren in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Stokvisonline de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Stokvisonline zal cederen. Opdrachtgever verleent Stokvisonline reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 4. Stokvisonline is te allen tijde gerechtigd de geleverde waren bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Stokvisonline niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000,– voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
 5. RETOURZENDINGEN
 6. Retourzendingen worden door Stokvisonline niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.
 7. Met in het vorige artikel bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van Stokvisonline en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
 8. Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

10. BETALING

 1. Indien de uitvoering van een opdracht/overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht/opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Stokvisonline daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Stokvisonline is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht/overeenkomst te verlangen.
 2. Alle betalingen dienen vooruit te geschieden op IBANnr NL22INGB0008725162 binnen twee dagen na besteldatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt. Online betaling wordt geaccepteerd als zijnde vooruitbetaling.
 3. Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 4. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Stokvisonline moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,00.
 5. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Stokvisonline het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Stokvisonline te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Stokvisonline aanleiding ziet zulks te verlangen.

11. GESCHILLEN

 1. Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 2. Op alle overeenkomsten en transacties van Stokvisonline is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

12. SLOTBEPALINGEN

 1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Stokvisonline.
 2. Wanneer door Stokvisonline gedurende langere of kortere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Er vloeien geen rechten voort uit het feit dat Stokvisonline de Voorwaarden soepel toepast.
 3. Stokvisonline is bevoegd om bij het uitvoeren van uw bestellingen gebruik te maken van derden.
Er zijn geen producten